Ochrana osobních údajů - Informace - Cesty za zážitky

Vivea

DOVOLENÁ ŠITÁ NA MÍRU

S NÁMI JSTE VIP

24/7

ČEŠTÍ PRŮVODCI

OSOBNÍ KONZULTANTI

POBOČKA V PRAZE

PORADÍME VÁM, DESTINACE ZNÁME

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


uzavřené v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů


Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti VIVEA s.r.o., se sídlem U Hadovky 564/3, 16000 Praha 6, IČ: 019 34 015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 213554 (dále jen „VIVEA s.r.o.“ nebo „správce“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete, například:


 • jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, , adresa bydliště, kontaktní spojení (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), (dále jen „Nařízení“).

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány správcem za účelem realizace závazků cestovní smlouvy, zkvalitnění péče o klienta, plnění marketingových činností, zařazení do databáze klientů, účasti ve věrnostním programu zákazníků, účasti na marketingových a společenských akcích, nabízení obchodu nebo služeb společnosti, zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace (dále jen „účel poskytnutých údajů“).


Souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem a v rozsahu zde uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do písemného odvolání tohoto souhlasu, příp. do uplynutí deseti let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi mnou a správcem.


Beru na vědomí, že:


 • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, mám právo vznést námitku proti zpracování, mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla VIVEA s.r.o. nebo zasláním odhlašovacího e-mailu na adresu info@vivea.cz
 • mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
 • společnost VIVEA s.r.o. osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
 • mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podání stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • nemám povinnost osobní údaje společnosti VIVEA s.r.o. poskytnout, přičemž pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky, pokud právní předpis nestanoví jinak.


POUČENÍ:

Společnost VIVEA s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je jako klient poskytl(a) v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní závazek nebo v souvislosti s jakýmkoli smluvním či jiným právním závazkem uzavřeným mezi mnou a správcem, anebo v rozsahu, v jakém osobní údaje správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak. Takto shromážděné osobní údaje správce zpracovává za následujícími účely:


 • účely obsažené v rámci souhlasu klienta,
 • jednání o smluvním závazku,
 • plnění smlouvy,
 • ochrana životně důležitých zájmů klienta,
 • plnění právních povinností,
 • plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu
 • ochrana práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností VIVEA s.r.o. předávány k dalšímu zpracování pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé/příjemci již nepodléhají dalšímu souhlasu. Pokud budou mé osobní údaje poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, lze toto provést pouze za plného dodržování GDPR  zajištěného vzájemnými smlouvami.


Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele/příjemce. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.


Svým podpisem stvrzuji, že jsem poskytl(a) pravdivé a správné údaje, a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného společnosti VIVEA s.r.o., který považuji za srozumitelný a jasný.